Aktuálizováno 12/15/2022

Podmínky užití

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku podnikatele Tomáše Connora, IČO: 01425153, nar. 17. 02. 1995, se sídlem gen. Píky 323/14a, 779 00, Olomouc - Řepčín

Kontaktní údaje:
E-mail: tomasconnor@laser.training
Telefon: +420 730 610 252
Adresa: gen. Píky 323/14a, 779 00, Olomouc - Řepčín

1. Úvodní a výkladová ustanovení

1.1 Pro účely těchto podmínek užití jsou použity následující definice:

„Autorský zákon“Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.
„Laserová zbraň“Přístroj emitující světelný paprsek měřitelný Zařízením, který je podporován Platformou.
„Doživotní přístup“Časově neomezený přístup Uživatele vázaný na jeho Profil k Placeným Službám. Doživotní přístup trvá jen po dobu toho, co (i) Poskytovatel poskytuje/provozuje Placené Služby a co (ii) Provozovatel provozuje Platformu.
„Občanský zákoník“Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti těchto Podmínek užití.
„Placená Služba“Ta část Služeb, které jsou přístupné Uživateli, pouze pokud má aktivní Předplatné.
„Platforma“Platforma provozovaná Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek dostupných na laser.training za účelem poskytování Služeb.
„Podmínky užití“Tyto podmínky užití.
„Poskytovatel“Výše uvedený podnikatel Tomáš Connor, IČO: 01425153, nar. 17. 02. 1995, se sídlem gen. Píky 323/14a, 779 00, Olomouc - Řepčín.
„Profil“Virtuální prostor, profil Uživatele na Platformě.
„Předplatné“Předplatné, které je povinen zaplatit Uživatel v případě, že bude chtít využívat Placené Služby.
„Služba“Služba poskytovaná Poskytovatelem spočívající v laserovém tréninku, který umožňuje Uživateli zlepšit střelecké dovednosti. Služba spočívá v tom, že Uživatel si aktivuje webkameru při užívání Platformy na svém Zařízení a probíhá měření zásahů a přesnosti či jiných parametrů při střelbě z Laserové zbraně. Službou se myslí i Placená Služba.
„Smlouva“Smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je na straně Poskytovatele závazek poskytnout Uživateli Služby, a na straně Uživatele závazek dodržovat Podmínky užití a zaplatit Poskytovateli Předplatné.
„Újma“Jakékoliv majetková škoda (skutečná škoda a ušlý zisk) či nemajetková újma.
„Uživatel“Registrovaný uživatel Platformy, který využívá Služeb. Uživatelem je i neregistrovaný uživatel v případě práv a povinností dopadajících na obecné chování na Platformě a užívání Platformy, ze kterých plyne, že se vztahují na každého.
„Zařízení“Počítač, telefon či jiné zařízení, na kterém dochází k připojení na Platformu vč. webové kamery nebo obdobného zařízení.
„ZDPH“Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
„Zúčtovací období“Období, na které je placeno (jedno) Předplatné.

1.2 Pokud není v Podmínkách užití uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v Podmínkách užití jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad Podmínek užití. Odkazy na ustanovení a přílohy v Podmínkách užití bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto Podmínek užití. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

1.3 Podmínky užití upravují smluvní vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Platformy a poskytováním Služeb. Uživatel bere na vědomí, že některé Služby jsou zpoplatněny (tj. Placené Služby). Výše Předplatného je uvedena na Platformě. Určení toho, (i) které Služby jsou Placenými Službami a (ii) které Služby jsou poskytovány i bez placení Předplatného, vč. (iii) výše Předplatného, je zcela na rozhodnutí Poskytovatele.

1.4 Uživatel se zavazuje seznámit se s aktuálním zněním Podmínek užití vždy před registrací či následným přihlášením do Profilu a před jakoukoliv objednávkou Služeb. Každý, kdo jakkoliv užívá Platformu, má pak povinnost se před jejím užitím seznámit s těmi právy a povinnostmi, které pro něj plynou z Podmínek užití bez ohledu na registraci, přihlášení či využití Služeb.

1.5 Podmínky užití jsou za podmínek § 1751 Občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy. Uživatel uzavírá Smlouvu v českém, slovenském či anglickém jazyce. Existuje-li rozpor mezi zněními Smlouvy či Podmínek užití (existují-li tyto verze), má přednost české znění před slovenským a anglickým, a neexistuje-li česká verze, pak má přednost slovenské znění před anglickým.

1.6 Podmínky užití se vztahují na Uživatele nehledě na skutečnost, zda je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku či nikoliv. A to vyjma ustanovení, ve kterých je výslovně uvedeno, že se vztahují pouze na Uživatele, který je či není spotřebitelem. Hovoří-li Podmínky užití o spotřebiteli, je tím myšlen spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.7 Ustanovení odchylná od Podmínek užití je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek užití.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Smlouva vzniká (i) registrací Uživatele a vytvořením Profilu nebo (ii) navštívením, vyhledáním, setrváním nebo jiným přímým či nepřímým užitím či interakcí s Platformou, a to v rozsahu práv a povinností uvedených v Podmínkách užití, z jejichž smyslu plyne, že se vztahují na každého, kdo jakýmkoliv způsobem užívá Platformu.

2.2 Poskytování Služeb je podmíněno registrací Uživatele a vytvořením Profilu.

2.3 Platforma obsahuje seznam Služeb nabízených k poskytnutí, a to včetně uvedení Předplatného (jedná-li se o Placené Služby).

2.4 Nabídka Služeb i Předplatné zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Platformě. Veškeré nabídky poskytnutí Služeb umístěné na Platformě jsou nezávazné a Poskytovatel ohledně nich není povinen uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Má-li Poskytovatel v úmyslu Smlouvu rozšířit a začít poskytovat Služby (akceptace), Poskytovatel toto neprodleně Uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Profilu. V případě uzavření Smlouvy dle 2.1 (ii) toto není jakkoliv potvrzováno Poskytovatelem a Smlouva je ve zmíněném rozsahu automaticky uzavřena.

2.5 Při registraci Uživatele před poskytováním Služeb spolu s akceptací dle 2.4 zasílá Poskytovatel Uživateli rovněž aktuální znění Podmínek ve formátu PDF.

3. Registrace, přihlášení a profil

3.1 Registrace Uživatele probíhá prostřednictvím příslušného webového formuláře. Profil vzniká na základě řádné registrace prostřednictvím Platformy. Registrace Uživatele je bezplatná.

3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatelů a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Podmínky užití nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Uživatele, který tyto podmínky neplní.

3.3 Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v Profilu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Profilu Poskytovatel považuje za správné, pravdivé a úplné. Svou registrací Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookie.

3.4 Přístup k Profilu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Profilu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Profilu třetím osobám. Uživatel je povinen používat silné heslo, minimálně v rozsahu stanoveném Poskytovatelem při registraci.

3.5 Uživatel má právo kdykoliv změnit informace na Profilu či Profil zcela zrušit (prostřednictvím Platformy nebo oznámením Poskytovateli) a bere na vědomí, že v takovém případě mu nebudou nadále poskytovány Služby, a to ani v rozsahu, v jakém za ně zaplatil Předplatné. Poskytovatel může zrušit Profil, a to zejména v případě, kdy jej Uživatel déle než 24 měsíců nevyužívá a nemá aktivní Předplatné, či v případě, kdy Uživatel poruší své smluvní či zákonné povinnosti vůči Poskytovateli.

3.6 Dospěje-li Poskytovatel k závěru, že je Profil v rozporu s Podmínkami užití, s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, dobrými mravy či že poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele, je oprávněn takový Profil odstranit z Platformy bez náhrady.

4. Užívání platformy

4.1 Uživatelé se zavazují v rámci vzájemné interakce v rámci Platformy uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje o sobě a jednat eticky, v rámci pravidel slušnosti a se vzájemnou úctou.

4.2 Každý je povinen užívat Platformu pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

4.3 Aby mohli Uživatelé využívat Platformu, včetně Služeb, v plném rozsahu, musí Uživatelé používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. aktivovat JavaScript či cookies.

4.4 Podmínkou správného užívání Služeb je používat Platformu na kompatibilních Zařízeních a používat kompatibilní Laserovou zbraň. Zařízení ani Laserovou zbraň neposkytuje Poskytovatel ani není součástí Služeb a je na Uživateli, aby si je vhodným způsobem opatřil.

5. Obsah platformy a ochrana duševního vlastnictví

5.1 Platforma a její jednotlivé části jsou chráněny příslušnými právy duševního vlastnictví, zejména právem autorským jako autorská díla ve smyslu Autorského zákona. Uživatel má povinnost se zdržet jakékoliv reprodukce, kopírování či sběru dat a informací dostupných na Platformě, a to jakýmkoliv způsobem, zejména tvorbou softwaru, botu, automatu či jiného technického řešení, které by systematicky získávalo data a informace dostupné na Platformě. Uživatel je povinen se zdržet užití jakýchkoliv dat či informací získaných prostřednictvím Platformy mimo Platformu a způsobem, který není předpokládán vzhledem k účelu Platformy.

5.2 Poskytnutím jakéhokoliv obsahu k umístění na Platformu či Profil (zejm. profilový obrázek, avatar) Uživatel prohlašuje, že mu k tomuto obsahu svědčí autorská či jiná práva opravňující jej užívat pro účely užití na Platformě a že jeho zveřejněním na Platformě či jiným obdobným užitím nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Poskytnutím takového obsahu Uživatel uděluje Poskytovateli oprávnění k užití tohoto obsah v rámci Platformy ve smyslu § 12 Autorského zákona. Pokud by třetí osoba včetně orgánu veřejné moci vůči Poskytovateli uplatňovala jakoukoli pohledávku, nárok či jiné právo v důsledku umístění takového obsahu na Platformu, zavazuje se Uživatel bránit Poskytovatele a v případě jakékoli Újmy vzniklé v souvislosti s neoprávněným užitím takového obsahu tuto Újmu Poskytovateli na výzvu uhradit. Újmou se zde myslí zejm. náhrada soudních nákladů, právního zastoupení a náhrada plnění, které Poskytovatel byl povinen v důsledku takového nároku poskytnout třetí osobě nebo které Poskytl třetí osobě, rozhodl-li se Poskytovatel řešit takový spor narovnáním. Poskytovatel je oprávněn odmítnout použít v rámci Platformy takový obsah Uživatele, který je dle uvážení Poskytovatele v rozporu s Podmínkami užití, právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy nebo který poškozuje oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele.

6. Předplatné a zúčtovací období

6.1 Placené Služby v rámci Platformy jsou přístupné jen Uživatelům s aktivním Předplatným. Předplatné spočívá v odvádění určité částky uvedené na Platformě Poskytovateli. Předplatné je uvedeno vč. DPH. Zúčtovací období je měsíční či roční, a to dle volby Uživatele. Uživatel souhlasí s automatickým prodlužováním Předplatného. Předplatné se prodlouží se stejnými parametry, tj. stejná výše Předplatného a stejná délka Zúčtovacího období. Předplatné se neprodlouží, pokud jej Uživatel zruší, vypoví Smlouvu či od ní odstoupí. Výše Předplatného i průměrného Předplatného se liší v závislosti na délce zvoleného Zúčtovacího období.

6.2 Předplatné je hrazeno prostřednictvím platební brány Stripe. Po kliknutí na příslušný ovládací prvek na Platformě, bude Uživatel přesměrován na webové stránky platební brány, aby dokončil a autorizoval platbu Předplatného (vč. jeho výše). Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě se jeho práva a povinnosti řídí i obchodními podmínkami platební brány Stripe (https://stripe.com/legal/payment-terms) a jeho osobní údaje, které takto zadá se řídí zásadami ochrany osobních údajů služby Stripe (https://stripe.com/en-cz/privacy).

6.3 Platba je uhrazená okamžikem jejího přičtení na účet Poskytovatele. Služby budou zpřístupněny okamžikem, kdy Poskytovatel obdrží od platební brány Stripe potvrzení, že Uživatel Předplatné uhradil.

6.4 Předplatné je splatné předem před začátkem Zúčtovacího období. Uživatel je oprávněn Předplatné kdykoliv zrušit (vypovědět Smlouvu), a to vždy s účinností ke konci Zúčtovacího období, na které má Předplatné zaplacené. Předplatné, které už bylo zaplaceno nebude Uživateli vráceno, do konce daného Zúčtovacího období může Uživatel využívat Placené Služby.

6.5 Poskytovatel po zaplacení Předplatného vystaví Uživateli daňový doklad. Uživatel bere na vědomí, že se vzhledem k výši Předplatného bude jednat o zjednodušený daňový doklad ve smyslu ust. § 30 a § 30a ZDPH. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 ZDPH souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

6.6 Dozví-li se Poskytovatel kdykoliv později, že Předplatné nebylo skutečně zaplaceno nebo bylo zablokováno, má Poskytovatel právo zablokovat Uživateli přístup k Placeným Službám.

6.7 Případné slevy poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

6.8 Výše Předplatného zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Platformě. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Předplatného nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu uzavřít či změnit a začít poskytovat Placené Služby. V případě, kdy se jeví, že byla Smlouva uzavřena či změněna tak, že Poskytovatel má začít poskytovat Placené Služby, se zjevně chybným Předplatným, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování Placených služeb z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele při změně či uzavření Smlouvy. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovatel Uživateli přijaté Předplatné.

6.9 V rámci akce Poskytovatele může Uživatel získat rovněž Doživotní přístup k Placeným službám na Platformě za jednorázovou částku. Na zaplacení této jednorázové částky se ustanovení o Předplatném použijí obdobně. Uživatel bere na vědomí, že získání Doživotního přístupu není nárokovatelné a že je možné výlučně v rámci uspořádané akce. V případě, že by došlo k zániku Platformy nebo že by Poskytovatel přestal poskytovat Placené Služby, má Uživatel právo na vrácení části ceny, kterou zaplatil za Doživotní přístup, a to v rozsahu, v jakém byl zkrácen oproti tomu, kdyby po daný čas (kdy mohl využívat Placené služby v rámci Doživotního přístupu) platil za Placené Služby v rámci Předplatného v měsíčních Zúčtovacích obdobích.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Tento článek se vztahuje jen na Uživatele, který je spotřebitelem. Hovoří-li tento článek o Uživateli, je tím myšlen Uživatel, který je spotřebitelem.

7.2 Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od začátku poskytování Služeb bez udání důvodu. Uživatel výslovně souhlasí a žádá Poskytovatele, aby započal s plněním svých povinností vůči Uživateli dle Smlouvy již ve lhůtě určené platnými právními předpisy pro odstoupení Uživatele od Smlouvy. Uživatel tím získává možnost ihned využívat funkcionalit Platformy a Služeb. Uživatel bere na vědomí, že odstoupí-li od Smlouvy, s jejímž plněním Poskytovatel na základě výslovné žádosti Uživatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část Předplatného (jedná-li se o Placené Služby) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

7.3 Pro účely odstoupení může Uživatel využít tento Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy.

7.4 Po odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí Uživateli Předplatné snížené dle bodu 7.2 do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal, nebo způsobem, jaký Uživatel požadoval, nepředstavuje-li tento způsob pro Poskytovatele větší náklady než způsob, kterým Předplatné přijal.

7.5 Je-li společně se Službou poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Uživatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

8. Uplatnění práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, jde-li o zboží případně poskytované Poskytovatelem za úplatu, tak i ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174, jde-li o Placené Služby, tak i přiměřeně ustanoveními § 2615 až 2619 Občanského zákoníku. Plní-li Poskytovatel v rámci poskytování Služby vadně, má Uživatel práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění má jen Uživatel, který využívá Placené Služby, tj. neuplatní se při využívání Služeb zdarma.

8.2 Práva z vadného plnění uplatňuje Uživatel (i) prostřednictvím Platformy, (ii) v místě sídla, (iii) v místě podnikání, případně (iv) v místě provozovny Poskytovatele. Pro usnadnění a zrychlení vyřízení reklamace je vhodné využít řešení prostřednictvím Platformy a poskytnout Poskytovateli doklad o poskytnutí Placené Služby či daňový doklad/fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující poskytnutí Placené Služby spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (volby práva z vadného plnění).

8.3 Placené Služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Nejpozději lze vadu reklamovat do 2 (dvou) let od poskytnutí Placené Služby, tj. od konce období, na které bylo zaplaceno Předplatné a ve kterém se vada vyskytla.

8.4 V případě vadně poskytnuté Placené Služby se může Uživatel domáhat přiměřené slevy z Předplatného, anebo poskytnutí náhradní Placené Služby. Je-li vadně poskytnutá Placená Služba podstatným porušením Smlouvy, má Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy.

8.5 O uplatnění práva z vadného plnění vydá Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení, jehož obsahem je datum uplatnění práva z vadného plnění, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Poskytovatel o reklamaci rozhoduje ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Placené Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodnou na delší lhůtě.

8.6 Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Uživatel uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění.

9. Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

9.1 Informace o zpracování osobních údajů Uživatele jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů. Informace o zpracování cookies jsou obsaženy v dokumentu Zásady používání souborů cookie.

10. Trvání smlouvy

10.1 Není-li uvedeno jinak, Smlouva trvá po dobu neurčitou a skončí:

  • na základě vzájemné dohody;
  • nemá-li Uživatel aktivní Předplatné, tak výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran, která je účinná vůči druhé straně doručením;
  • má-li Uživatel aktivní Předplatné, tak výpovědí kterékoliv ze Smluvních stran, která je účinná koncem období, na které bylo zaplaceno poslední Předplatné; a
  • odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených ve Smlouvě.

10.2 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

  • technickou chybou bylo na Platformě uvedeno či Uživatel zaplatil zcela zjevně chybné Předplatné;
  • Službu není z objektivních či subjektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout; nebo
  • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

11. Omezení odpovědnosti poskytovatele

11.1 Poskytovatel Uživateli poskytuje Platformu a Služby “jak stojí a leží”. Poskytovatel ve vztahu k Platformě či Službám neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu (např. správnosti, úplnosti, či funkčnosti). Poskytovatel negarantuje stálou dostupnost Platformy ani Služeb. Poskytovatel dále nezaručuje a nemůže zaručit výsledky, kterých by Uživatel mohl užíváním Platformy či Služeb dosáhnout.

11.2 Odpovědnost Poskytovatele se řídí výlučně ustanoveními Podmínek užití. Všechna práva, která v nich nejsou výslovně přiznána, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. Uživatel se tímto v maximálně možné míře určené obecně závaznými právními předpisy vzdává práv z vadného plnění Poskytovatele plynoucího ze smluvního vztahu, práv z prodlení Poskytovatele a práv na náhradu Újmy vůči Poskytovateli, která by mu v příčinné souvislosti s užíváním Platformy či Služeb mohla vzniknout.

11.3 Vyloučení odpovědnosti za Újmu dle předchozího bodu se neuplatní v případě, kdy je Uživatel slabší smluvní stranou (tj. zejména pokud je spotřebitel), v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Poskytovatele či v případě újmy na přirozených právech člověka. Uživatel však bere na vědomí, že práva z vadného plnění mu náleží jen v případě Placených služeb.

11.4 Uživatel bere na vědomí, že Profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Platformy či hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran. Poskytovatel rovněž nenese odpovědnost za nedostupnost Platformy, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení či elektrické energie, živelné pohromy, útoky na technická zařízení Poskytovatele či třetích stran, porušení povinností Uživatele v oblasti zabezpečení a tak dále. Poskytovatel ani nenese odpovědnost za Újmu, vadné plnění či prodlení, které vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

11.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování Platformy či jakékoliv její části, jakož i ukončit poskytování Služeb či jejich částí.

11.6 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené Uživateli v důsledku užití informací poskytnutých jinými Uživateli, ať již v rámci Profilu či jinak. Rovněž neodpovídá Uživatelům za správnost a úplnost informací umístěných v rámci Platformy.

11.7 Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv poškození Zařízení či Laserové zbraně, které si Uživatel způsobil nebo nastalo při používání Služeb. To neplatí, je-li Uživatel spotřebitel a byla-li Újma způsobena tím, že Platforma obsahuje škodlivý kód (virus atd.), nebo v případě obdobné příčiny. Uživatel je plně zodpovědný za své vlastní Zařízení a způsob, jakým využívá Služby, a je povinen si počínat tak, aby si nezpůsobil bezdůvodnou Újmu.

12. Právo poskytovatele na jednostrannou změnu podmínek užití

12.1 Podmínky užití je Poskytovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Podmínek užití Poskytovatel písemně či prostřednictvím e-mailu oznámí Uživatelům. Uživatel má právo do 10 dnů ode dne doručení oznámení Poskytovatele o změně Podmínek užití s touto změnou vyslovit souhlas, nebo tuto změnu odmítnout a současně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou, která činí 14 dnů a počíná běžet od následujícího dne ode dne, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Uživatele se změnou Podmínek užití je vyjádřením souhlasu Uživatele se změnou Podmínek užití.

12.2 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit Předplatné, změna Předplatného je účinná výlučně do budoucna, předchozí odstavec se uplatní obdobně.

13. Kontrola poskytovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

13.1 K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz).

13.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

13.3 Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy se spotřebitelem či z těchto Podmínek užití.

13.4 V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr.

13.5 Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Podmínek užití. Uživatel, který je spotřebitelem, se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: https://www.konzument.cz, e-mail: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

13.6 Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.7 Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Otázky neupravené Podmínkami užití se řídí příslušnými ustanovení českého právního řádu, zvláště pak ustanoveními Občanského zákoníku.

14.2 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

14.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky. Je-li Uživatel podnikatelem, bude spor řešen u soudu dle místní příslušnosti Poskytovatele.

14.4 Je-li některé ustanovení Podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek užití vyžadují písemnou formu.

14.5 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

14.6 Uživatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.

14.7 Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.8 Smlouva včetně Podmínek užití je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.9 Podmínky užití nabyly účinnosti dne 12/15/2022.

V Praze dne 12/15/2022.